Cách tính lưu lượng khí cho phòng mổ - Phòng sạch

Lưu lượng khí cho phòng mổ, phòng lab,...vv nói riêng và phòng sạch nói chung là vấn đề đặc biệt lưu ý. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả hoạt động của cả hệ thống lọc. Các cách thiết kế phòng sạch đều dựa trên các tiêu chuẩn Phòng sạch Quốc tế - ISO 14644-1 và Federal Standard 209

Trước khi đến với cách tính lưu lượng khí, hãy xem các bảng dưới đây:

1. CÁC BẢNG TIÊU CHUẨN PHÒNG SẠCH

 

 FS Cleanroom Class  

 ISO Equivalent Class  

 Air Change Rate  

 1

 ISO 3

 360-540

 10

 ISO 4

 300-540

 100

 ISO 5

 240-480

 1000

 ISO 6

 150-240

 10000

 ISO 7

 60-90

 100000

 ISO 8

 5_48

Dựa vào Quy chuẩn xây dựng theo bảng trên đây, ta dùng nó làm bảng tính số lần trao đổi gió theo tiêu chuẩn Standard 209E

(Xem thêm bài về Phòng sạch và các tiêu chuẩn phòng sạch)

Hình ảnh: Bảng giới hạn số lượng bụi theo tiêu chuẩn 209E

 

Hình ảnh: Bảng giới hạn hàm lượng bụi tiêu chuẩn ISO 14644-1

 

Hình ảnh Bảng tiêu chuẩn tốc độ gió, số lần trao đổi gió (theo từng cấp độ sạch) đối với mỗi cấp độ phòng sạch theo tiêu chuẩn ISO 14644-1 và FS 209E.

 

Theo các tiêu chuẩn đó, chúng ta sẽ sử dụng các phương pháp tính để có các thông số chính xác cho Phòng sạch.

2. CÁCH TÍNH LỌC CHO PHÒNG SẠCH

 Tính lưu lượng gió cần cho hệ thống:

Công thức:                Q = V x AC                             Trong đó:

- Q là lưu lượng không khí sạch cho hệ thống (đơn vị: m3/h)

- AC (Air change) là số lần thay đổi không khí trong 1 giờ

- V (volume) là thể tích phòng sạch

Các bạn hãy kiểm tra lại bộ phận lọc, trên mỗi lọc đều có ghi lưu lượng lọc (công suất).

Theo đó ta có Số lượng lọc cần dùng = / Lưu lượng lọc

 (Ví dụ: đối với một phòng sạch có thể tích là V = 49 m3, với số lần thay đổi không khí theo yêu cầu là AC = 25 lần/ giờ, Vậy thì Lưu lượng khí sạch cần cho hệ thống là Q = V x AC = 49 x 25 = 1225 m3/h . Theo đó, ta phải hoàn thiện phòng sạch với lưu lượng lọc khí cao hơn 1225 m3/h ).

3. CÔNG THỨC TÍNH VẬN TỐC GIÓ

Công thức:                 V = Q / S x 3600                       Trong đó:

V là vận tốc gió 

Q là lưu lượng không khí sạch cho hệ thống (đơn vị: m3/h)

- S là diện tích bề mặt (đơn vị m2)

Hình ảnh một thiết kế phòng sạch cho phòng mổ bệnh viện

4. CÁCH TÍNH HÀM LƯỢNG BỤI CHO PHÉP TỐI ĐA

Đối chiếu theo bảng sau:

Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (International Standards Organization - ISO) đã quy định các tiêu chuẩn về phòng sạch tiêu chuẩn quốc tế. Tiêu chuẩn ISO 14644-1 được phát hành năm 1999 có tên "Phân loại độ sạch không khí" (Classification of Air Cleanliness). Cách tính hàm lượng bụi tối đa cho các loại phòng sạch được quy định dựa trên biểu thức:

                     Cn = 10N[0,1D]2,08

Với:

            - Cn­ là hàm lượng cho phép tối đa (đơn vị: số hạt/m3) của bụi lơ lửng trong không khí lớn hơn hoặc bằng kích thước xem xét.

            - Nchỉ số phân loại ISO, không vượt quá 9 và chỉ số cho phép nhỏ nhất  là 0,1.

            - Dđường kính hạt tính theo μm 0,1 ở đây là hằng số với thứ nguyên là μm.

            Như vậy, theo đó ta có thể xác định được các giới hạn hàm lượng bụi, và cũng dựa vào đó để phân loại từng cấp phòng sạch.

Share :

Viết bình luận