Vietnamese
China

Dự án thi công

Hệ thống HVAC (Heating, Ventilation and Air-conditioning)

Bùi Phú Thiêm 09/03/2017

Hệ thống HVAC (Heating, Ventilation and Air-conditioning) là hệ thống tạo nên các cấp độ sạch khác nhau dựa theo tiểu chuẩn về cấp độ phòng sạch của GMP, GLP và GSP - WHO. Hệ thống HVAC kiểm s...
zalo